წესები და პირობები

ურთიერთთანამშრომლობისა და ვებ. გვერდის  გამოყენების ,,წესები და პირობები“  

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და ,,Geoway- შორის გაფორმებულ შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენს მიერ ,,Geoway- ვებ-გვერდის გამოყენების პირობებს. ,,Geoway- ვებ-გვერდი ან/და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები, მათ შორის მომხმარებლების/ადრესატებისა და დამკვეთების მისამართით განხორციელებული ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია შემოთავაზებულ მომსახურებებთან დაკავშირებით, შემდგომში ერთობლივად წოდებულია, როგორც ,,Geoway- ვებ. გვერდი.